Fujifilm Neopan 100 Acros Black & White Negative 120 Film, Expired 02/2005

$19.25
  • 1 roll of Fujifilm Neopan 100 Acros black and white negative film
  • For use with 120 film cameras
  • 100 ISO
  • Expired 02/2005
  • Sealed